مصاحبه با نویسنده فیلم

مصاحبه آقای محسن قرایی نویسنده ی فیلم بی همه چیز به همراه تصاویری از فیلم